LOJİSTİK ve TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ

Lojistik Sektöründe Kalite Yönetimi

Lojistik sektörü için “kalite” kavramı neyi ifade etmektedir ve hangi unsurları içermektedir? Lojistik sektöründe kalite belgesi nasıl işler. Her alanda olduğu gibi, lojistik sektöründe de kalite kavramı, tüm süreçlerde müşteri beklentilerinin karşılanması ilkesi temelinde tanımlanabilir. Bu bakışla, lojistikte kalite, müşteri hizmet seviyeleri, envanter seviyeleri ve ulaştırma stratejileri gibi temel lojistik gereksinimler doğrultusunda belirlenmektedir. Daha operasyonel bir açıdan bakacak olursak,  lojistikte kalite göstergelerinin zamanında teslimat, gereksiz stok fazlalığı yaratılmaması, doğru elleçleme ve taşıma, doğru envanter bilgisi tutma gibi unsurları içerdiği söylenebilir. Bu operasyonel bakış açısının uzun vadeli, sürdürülebilir faydalar sağlaması ancak doğru tanımlanmış bir kalite stratejisinin oluşturulması ile mümkündür. Lojistikte kalite stratejisi; müşteri bağlılığı, pazar payı, katma değerli hizmetlerin Lojistik sektörü iso belgesi gelişrirılmesi ve sunulması gibi uzun vadeli hedeflere ek olarak, personel eğitimi, doğru bilgi teknolojilerinin kullanılması, ekipman yönetimi gibi sunulan hizmetin kalitesine etki eden tüm süreçleri içermelidir. Lojistik sektöründe kalite belgesi

Başarıya ulaşan kalite yönetimi uygulamalarının- Lojistik sektörü iso belgesi lojistik süreçlere getirdiği faydalar nelerdir? Lojistik sektöründe kalite belgesi

Burada temel fayda, müşteri memnuniyetinin artması olarak görülmektedir. Diğer yandan, tüm sektörün standartlarının yükselmesi, rekabetçi avantajların korunması ve kalıcılıklarının sağlanması yönünden daha önemli bir katkı olarak sayılabilir. Ayrıca, kalite yönetimi uygulamaları yaygınlaşıp bir sektör standardı haline geldikçe hem lojistik hizmet sağlayıcıları hem de müşteriler, artık daha iyi tanımlanmış, kuralları ve beklentileri konusunda fikir birliğine varılmış bir ortamda iş yapmanın faydalarını yaşayabilmektedir. Elbette, süreç verimliliklerinin artması, etkin yönetim, daha düşük maliyetler, artan pazar payları, daha fazla çalışan motivasyonu gibi kalite yönetim uygulamalarının bilinen faydaları da görülmektedir.

İşletmelerin kalite yönetimi uygulamalarında dikkat etmeleri gereken konular nelerdir? Önceki deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Lojistik sektörü iso belgesi

Kalite yönetimi işletmeler için çok faydalı sonuçlar doğurabilir. Ancak tüm kalite yönetimi sürecinin çok iyi bir şekilde planlanması ve uygulanması büyük önem arz etmektedir. Aksi durumlarda kalite yönetimi işletme için fayda sağlayıcı olmaktan çok kaynakların boşa harcandığı “yönetici hayallerinden biri” olacaktır. Deneyimlerimizden yola çıkarak aşağıda sıralan maddelere önem verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Ülkemizde lojistik sektöründe en sık kullanılan kalite yönetimi uygulamaları nelerdir?

Kalite yönetimi yaklaşımının lojistik sektörüne girişi temel olarak iki alanda, hemen hemen eş zamanlı bir şekilde gerçekleşti. İlk olarak, hizmet sektörünün doğası itibarı ile müşteri hizmetleri yönetimi yaygınlaşmaya başladı. Özellikle üçüncü parti lojistik firmaları, müşteri memnuniyetini artırmak için hizmetin sunulduğu süre boyunca, ve hatta sonrasında ulaşılabilir, görülebilir, izlenebilir olmak için çaba harcamaya başladılar. Bu yaklaşım biraz da uzun mesafeli nakliyeler, kıymetli ürün taşıması, müşterinin konumsal takip ihtiyacı gibi gereksinimlerin doğal sonucu oldu. Dolayısıyla gözlemlediğimiz ilk kalite uygulamaları, araç va yük takibi sistemlerinin kullanılması, müşteri iletişim hatlarının devreye girmesi, mevzuatla ilgili bilgilendirme servislerinin müşterilere sunulması gibi alanlarda gerçekleşmiştir. İkinci temel uygulama alanı ise süreçlerin kalitesinin güvence altına alınması, yani standartlaştırılmasında oldu. Aslında bu anlamda lojistik sektörünün, üretim sektörüne nazaran, onların geçmiş uygulamalarından ders çıkarabilme, iyi ve kötü uygulamaların tecrübelerinden faydalanma gibi şanslara sahip olduğu için daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. jistik sektöründe kalite belgesi Lojistik sektörü iso belgesi

Türkiye’de Lojistik sektöründe kalite belgesi ne yaklaşımını değerlendirir misiniz? 

Ülkemizde lojistik sektörü gitgide daha fazla büyük oyuncuların kontrolü altına girmektedir. Burada yabancı lojistik firmalarının büyüyen sektöre ilgisi ve yatırım yapmaları önemli rol oynamıştır. Bu firmalar, kurumsallaşma yönünde attıkları diğer adımlara paralel olarak kalite yönetimi konusunda da epey yol kat etmişlerdir. Merak edip şirket web sitelerine bir göz atarsak, kurumsallaşmış veya kurumsallaşma çabası içindeki hemen hemen her firmanın vizyon, misyon tanımlarını, kalite politikalarının ifadelerini görmekteyiz. Diğer yandan, sektörün temel işgücünü nakilye elemanları, depo çalışanları, araç sürücüleri gibi görece daha düşük eğitime sahip kişiler oluşturmaktadır. Bu kişilerin kalite ile ilgili uygulamaların içinde yer almaları ancak bu kavramları benimsemeleri ve içselleştirebilmeleri ile mümkündür. Geriye dönüp baktığımızda bu konuda 10-15 yıl öncesine göre önemli bir bilinçlenme görmekte isek de halen kat edilecek epey yol olduğu kesin.

Kalite yönetim süreçlerinin lojistik sektörüne uygulanması konusunda ne gibi engeller mevcuttur?

Mevcut durumda kalite yönetim sistemlerinin lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda oluşturulması için aşılması gereken en büyük engel şirket kültürünün bu yönde evrilmesidir. Şirketlerin herhangi bir konuda süregelen anlayışlarını ve alışkanlıklarını değiştirmeleri çaba gerektiren bir süreçtir. Lojistik sektörü gibi dinamik, kararların hızlı alınması gereken bir sektörde, standart ve dökümantasyona dayalı bir işleyişin hayata geçirilmesi elbette çalışanlar tarafından dirençle karşılanacak. hatta motivasyonlarını olumsuz etkileyebilecektir. Bu tür engellerin aşılması için üst düzey yöneticilerin sürece tutarlı bir destek göstermeleri ve çalışanları bu yönde motive etmeleri sayesinde kolaylaşacaktır.

Lojistik  ve tedarik zinciri ayrılmaz iki kavram olduğunu biliyoruz. Kalite düzeyini arttırma amacı, tedarik zinciri faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesini sağlayabilir mi?

Bilindiği gibi lojistik ve tedarik zinciri kavramları birlikte ele alınması gereken, hatta doğru olmasa da birbiri yerine kullanılan kavramlar. Kalite düzeyi; belli bir çaba, fedakarlık veya para karşılığında beklenilen performans ile elde edilen performans arasındaki fark ile ifade edilebilir. “Kalite” ve “lojistik” kavramlarını bir arada düşündüğümüzde genellikle tek bir işletmenin lojistik sürecinin kalitesine odaklanıyoruz. istik sektöründe kalite belgesi

İşletmelerde kalite yönetimi uygulamaları, isimleri değişse de uzun yıllardır sürdürülen faaliyetlerdendir.  Bu süreçte lojistik yönetiminin yeri ne olmuştur ve ne olmalıdır? Lojistik sektörü iso belgesi   

Kalite yönetimi gerekliliğinin farkına varıldığından bu yana, farklı kalite yönetim kavramlarından bahsedilmiş. ve birçok kalite yönetim sistemleri uygulanmıştır. Toplam kalite yönetimi, keizen, kalite fonksiyon göçerimi. ISO uygulamaları, kalite çemberleri, yalın düşünce sistemi bunlardan sadece birkaçı. Değişik zamanlarda bazılarının ismini daha çok duymuş ya da uygulandığını gözlemlemiş olsak da, tümünün ana amacı aynıdır. Bu amaç genel olarak, “belirli bir sistem içerisindeki faaliyetlerin kalite düzeyini arttırma çabası” olarak ifade edilebilir. İşte bu noktada, lojistik yönetimi gibi katma değer yaratma amacına yönelik ve işletme içerisindeki diğer faaliyetlerle doğrudan ilintili olan bir sistemi, kalite uygulamalarından ayrı düşünmenin imkansızlığı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Lojistik sektöründe kalite belgesi

Lojistik süreçlerde kalite yönetiminin rekabet ortamındaki avantajları nelerdir?

Lojistik süreçlerinde etkin bir kalite yönetimi, her anlamda iyileştirme ve geliştirmenin amaçlanması ile başlar. Bu yaklaşım, ilk olarak süreçlerin tekrar tekrar gözden geçirilmesini sağlar. Bu sayede hata olasılığı en aza inmiş olur. Örneğin sipariş yönetimi konusunda zaman kayıplarının, hatalı bilgi girişlerinin en aza indirgenmesini sağlayacak standardizasyon, eğitim ve otomasyon çalışmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Diğer bir bakış açısıyla, rekabetin yoğun olmaktan öte acımasız hale geldiği, tüm sektörlerde kar marjlarının gitgide azaldığı bu dönemde, kalite yönetiminden kaynaklanacak en küçük verimlilik, maliyetlerin azalması, dolayısıyla daha rekabetçi olabilmek için bir fırsat olarak görülebilir. Ayrıca, hep en iyi ve yeninin arayışını öngören kalite yönetimi, müşterinin tam anlamıyla memnun edilmesini amaçlar. Müşterisini memnun edebilen şirket de zaten en önemli rekabet avantajlarından birini elde etmiş olur.Lojistik sektörü iso belgesi

Kaynak : lojistikhatti.com

Detaylı Bilgi için uzman danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

03 Aralık 2018
LOJİSTİK ve TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ için yorumlar kapalı
5.296 kez görüntülendi
0535 277 76 04